ISMOL

ISMOL - Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov spoločnosti GALVEX, spol. s r.o. umožňuje držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni objednávanie humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov v zmysle § 23 ods. 1, pism. at) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ak ich nie je možné zabezpečiť od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov obvyklou cestou.

Za zneužitie, alebo neoprávnené použitie tohto mimoriadneho systému môžu hroziť závažné sankcie, preto si prosím dôkladne prečítajte sekciu Dôležité upozornenia pred odoslaním Vašej objednávky.

Aby sme mohli korektne vybaviť Vašu objednávku, tak ju prosím odošlite na e-mailovú adresu: ismol@galvex.sk , pričom objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné informácie:

- Názov spoločnosti
- Adresa spoločnosti
- IČO
- DIČ
- IČ DPH (iba platca DPH)
- Názov lekárne
- Adresa lekárne
- Kód PZS
- Kontaktná osoba - meno a priezvisko
- Kontaktná osoba - telefóne číslo
- Vašu emailovú adresu
- ŠUKL kód - názov lieku
- Množstvo
- Do prílohy e-mailu načítajte obrázok anonymizovaného receptu

Po úspešnom doručení Vašej objednávky Vám systém ISMOL automaticky odošle potvrdenie a ďalšie inštrukcie. Skontrolujte si prosím aj priečinok Spam / Nevyžiadaná pošta vo Vašej e-mailovej schránke! V prípade, ak ste automatickú odpoveď nedostali do 15 minút, alebo v prípade technických problémov zo systémom volajte na tel. číslo: +421 918 059 004, alebo +421 918 662 448.

Dôležité upozornenia:

Lehota na vybavenie objednávky začne plynúť až po doručení objednávky, ktorá obsahuje všetky požadované informácie a náležitosti.

V zmysle §23. ods. 1 písmeno at), zákona o liekoch je lekáreň povinná zabezpečiť dodanie kategorizovaného humánneho lieku pacientovi prostredníctvom emergentného informačného systému iba v prípade, ak nie je možné jeho dodanie štandardne od veľkodistribútora.

Naše produkty sú štandardne dodávané týmito distribútormi:

  • UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť - Opatovská cesta 4 972 01 Bojnice
  • MED - ART, spol. s r.o. - Hornočermánska 4 949 01 Nitra
  • PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. - Pribylinská 2/A 831 04 Bratislava
  • PHARMOS, a.s. - Levická 11 949 01 Nitra
  • INTERPHARM SLOVAKIA a.s. - Uzbecká 18/A 821 06 Bratislava

Preto prosím najskôr preverte dostupnosť lieku u týchto distribútorov, inak Vám hrozia vysoké sankcie za zneužitie tohto systému.

Ak lekáreň nepriloží k emergentnej objednávke anonymizovaný lekársky predpis, bude objednávka zamietnutá, pričom lekáreň sa takýmto spôsobom dopustí iného správneho deliktu a MZ SR môže za porušenie tejto povinnosti uložiť lekárni sankciu od 5 000 EUR do 100 000 EUR!

Ak lekárnik nebude prítomný k prebratiu dodávky v lekárni, hrozí lekárni sankcia od 5 000 EUR do 100 000 EUR!

Tento systém je prevádzkovaný v zmysle požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.