Hlásenie nežiaducich účinkov, farmakovigilancia

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Galvex, spol. s r. o, kontaktujte nás, prosím, na týchto kontaktoch:
tel.: 048/472 6905, 048/415 4615
mobil: 0904 881 800
e-mail: neziaduce.ucinky@galvex.sk