Kvalita

Systém riadenia a zabezpečovania kvality je v spoločnosti vybudovaný podľa súčasných požiadaviek Správnej výrobnej praxe (SVP), podľa platných smerníc EÚ, rovnako aj podľa noriem ISO 9001 a ISO 13485. Jeho základom je presná identifikácia procesov, pracovných a analytických postupov s následným overovaním ich správnosti a presnosti potvrdené validačnými procesmi na základe analýz rizika.
Kontrola kvality vyrábaných liekov a prípravkov je zabezpečená trojstupňovou kontrolou, ktorú vykonáva:

 • Kvalifikovaná osoba
 • Oddelenie riadenia kvality
 • Oddelenie zabezpečovania kvality

Kvalifikovaná osoba je v zmysle požiadaviek SVP zodpovedná za to, že sa každá šarža produktu vyrába a kontroluje v zmysle zásad SVP a registračnej dokumentácie, prípadne iných schválených predpisov. Je zodpovedná za prepúšťanie šarží liekov a iných produktov spoločnosti Galvex do distribúcie.

Oddelenie riadenia kvality zabezpečuje kontrolu kvality:

 • vstupných surovín a obalov
 • surovín určených na rozvažovanie
 • medziproduktov
 • hotových liekov a prípravkov
 • stabilitných vzoriek

Ďalej monitoruje mikrobiologickú kvalitu vzduchu, čistotu prostredia a personálu v kontrolovaných priestoroch a kontroluje kvalitu vyrábanej čistenej vody. Laboratória oddelenia riadenia kvality spĺňajú štandardy pre vykonávanie kontroly kvality produktov farmaceutickej výroby. Mikrobiologická kontrola kvality sa vykonáva v čistých priestoroch aseptického boxu v zmysle zásad SVP, so samostatnou vzduchotechnikou a zabezpečením príslušným materiálovým a personálnym priepustom.Oddelenie zabezpečovania kvality buduje, udržiava a vyhodnocuje systémy zabezpečovania kvality pri výrobe, kontrole a skladovaní liečiv, liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok a prípravkov podľa platného Zákona o lieku v znení neskorších predpisov, smerníc SVP a doplnkov prijatých EU, SZO a noriem ISO 9001 a ISO 13485.

 • dohľad nad dodržiavaním zásad SVP a ISO v celej spoločnosti
 • interné a externé inšpekcie SVP a ISO
 • kontrolu a vyhodnotenie výrobných protokolov
 • plánovanie, organizáciu a vyhodnotenie výkonu validácií a metrológie v spoločnosti
 • vyšetrovanie reklamácií a nežiadúcich účinkov liekov
 • školenia SVP pre zamestnancov spoločnosti