OLEUM RICINI VIRGINALE Ph. Eur.


Použitie: Farmaceutická surovina pre magistraliter prípravu. Vyhovuje mikrobiologickej kvalite pre farmaceutické použitie.

Uchovávanie: uchovávať v dobre uzatvorenom obale,na suchom a chladnom mieste mimo tepelného zdroja a otvoreného ohňa.

Veľkosť balenia: 0,9 kg

Surovina sa kontroluje vo firme Galvex podľa požiadaviek kvality Ph. Eur. a je vydávaný atest/analytický certifikát

Na uvedený prípravok sa vzťahuje 20%-ná sadzba DPH.